ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

LAND FOR SALE

 • Ad Number :

  3790

 • Adddress :

  Horana

 • Telephone :

  0702553327

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Kalutara

 • Map :
 • Phone :

  0702553327

 • Posted on :

  Sunday February 9, 2020

 • Description :
  280 හොරණ - මහරගම ප්‍රධාන මාර්ගය අසලින්(10m) පිහිටි පැරණි නිවසක් සහ කුළියට දීම සඳහාම සැකසූ කාමර 4ක් සහ නාන කාමර 2ක නව නිවසක් සහිත පර්චස් 23 1/2ක ඉඩම විකිණුමට. කොට්ටාව නගරයට 4km, දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනය සහ NDT විශ්ව විද්‍යාලයට 1kmක් ඇත. පර්චසයක මිල රු.450000 නිවාස සඳහා මුදල් තබා නොමැත. විමසීම්: 0702553327 0761057383