ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

HOUSE FOR RENT IN KURUNEGALA

 • Ad Number :

  3789

 • Adddress :

  KURUNEGALA

 • Telephone :

  0721678494

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Kurunegala

 • Map :
 • Phone :

  0721678494

 • Posted on :

  Thursday February 6, 2020

 • Description :
  House for rent in Aswedduma, Kurunegala. 5 km to Kurunegala town. * 2 large bedrooms and hall *2 bathroom, hall, dining * garden කුරුණෑගලෙහි නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ. අස්වැද්දුම පාර අයිනෙම නිශ්කලංක පරිසරය CALL ME FOR MORE DETAILS 072 1678494