ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Wedding cake pieces

 • Ad Number :

  3788

 • Adddress :

  Maharagama

 • Telephone :

  0711590252

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0711590252

 • Posted on :

  Thursday February 6, 2020

 • Description :
  Quality wedding cakes Uses fresh ingredients only. Standard sizes and custom sizes. 1.25*2.25*0.5 inches 2 * 2 * 0.5 inches 2 * 2 * 0.75 inches ඉහල ගුනාත්මක වෙඩින් කේක් පහසු මිලට අපගෙන් මහරගම හා පානදුර. උසස් තත්වයේ පළතුරු බාවිතා කර සාදනු ලැබේ.