ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

VALUABLE COCONUT LAND FOR SALE

 • Ad Number :

  3782

 • Adddress :

  Mirigama

 • Telephone :

  0716262305

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0716262305

 • Posted on :

  Thursday January 16, 2020

 • Description :
  මීරිගම නගර සීමාව ආසන්නයේ තවලම්පිටිය අක්කර දෙකක පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.