ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

O/L SCIENCE CLASSES SINHALA MEDIUM

 • Ad Number :

  3756

 • Adddress :

  ww

 • Telephone :

  0772418662

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0772418662

 • Posted on :

  Wednesday December 11, 2019

 • Description :
  15 වසරකට වැඩි ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් සහිත, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, උපාධිධාරී, ආචාර්යවරයෙක් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. 9 – 11 වසර සිසුන් සඳහා සිද්ධාන්ත / පුනරීක්ෂණ, සිංහල මාධ්යයෙන් ඉගැන්වේ. පාසැල් පෙළ පොත සම්පූර්ණ කෙරේ. පෙරහුරු ප්රශ්න පත්ර, පසුගිය විභාග ප්රශ්න පත්ර සාකච්චා කෙරේ. නිබන්දන සැපයේ. ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින සිසුන්ව, විශිෂ්ට ප්රතිඵල කරා මෙහෙයවීමට, සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඇත Read More
  . මුල සිට සරලවම…. JA ELA., KANDANA, SEEDUWA, NEGOMBO, AREA 077 241 86 62