ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

අනුරාධපුර වෛද්‍ය පීඨය කිට්ටුවම අනර්ඝ බිම් කට්ටි විකිණීමට

 • Ad Number :

  3423

 • Adddress :

  Saliyapura, Anuradhapura

 • Telephone :

  0766207865

 • Price :

  Rs:170000

 • District :

  Anuradhapura

 • Map :
 • Phone :

  0766207865

 • Posted on :

  Monday March 4, 2019

 • Description :

  අනුරාධපුර වෛද්‍ය පීඨය කිට්ටුවම ගෙවල් හැදීමට සුදුසු අනර්ඝ පර්චස් 10,12, 15 බිම් කට්ටි කිහිපයක් විකිණීමට. ප්‍රධාන පාරට මීටර් 50 කි. සින්නක්කර ඔප්පු, වහා ම බැංකු ණය. අයිතිකරු ම විකුණයි. දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න. 0716873292, 0766207865