ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Mitsubishi Minicab Lorry for sale

 • Ad Number :

  3368

 • Adddress :

  Kegalle

 • Telephone :

  0717541798

 • Price :

  Rs:975000

 • District :

  Kegalle

 • Map :
 • Phone :

  0717541798

 • Posted on :

  Wednesday February 6, 2019

 • Description :

  Mitsubishi Minicab  2002, A/C power steering, 

  Mileage (km) 975000, Engine (650cc) Good condition, 

  Contact 0772396699

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය