ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

BAJAJ THREE WHEEL FOR SALE

 • Ad Number :

  3283

 • Adddress :

  Galle Poddala Balagoda

 • Telephone :

  0775465865

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Galle

 • Map :
 • Phone :

  0775465865

 • Posted on :

  Saturday January 5, 2019

 • Description :

  BAJAJ THREE WHEEL FOR SALE, Fuel Type, Petrol, Engine (cc),150, 2 Stroke, Rs .163.000/= 
  Call-0775465865

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය