ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

solar power system

 • Ad Number :

  3136

 • Adddress :

  Sun energy lanka pvt ltd Mel pura Chilaw

 • Telephone :

  0763603800

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0763603800

 • Posted on :

  Wednesday November 14, 2018

 • Description :

  අප ආයතනය හරහා ඔබට ඔබගේ විදුලි බිල 0 දක්වා අඩු කර ගැනිමට දැන් අවස්තාව...අතිරික්ත විදුලිය අලවිය මගින් අමතරව ආදායමක් ඉපයීමටද අවස්තාවක් ඇත.. විමසිම් 076 360 3 800 2kw=Rs 375,000 3kw=Rs 550,000 5kw=Rs 850,000