ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Greatwall Jeep

 • Ad Number :

  2998

 • Adddress :

  Piliyandala

 • Telephone :

  0718991991

 • Price :

  Rs:3600000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0718991991

 • Posted on :

  Friday October 12, 2018

 • Description :
  Dual AC 7 Seat Power mirror, Power Shutter, Remote Central Lock, Speed Lock, LED Fog Light,, Projector Headlight, Radar Speed detector

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_0foicp9l6k3av7c28uvkg2pgj6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0