ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

JEEP FOR SALE

 • Ad Number :

  2917

 • Adddress :

  KANDANA HAPUGODA

 • Telephone :

  0776496680,

 • Price :

  Rs:1700000

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0776496680,

 • Posted on :

  Wednesday October 3, 2018

 • Description :
  05 FIVE DOOR/10 TEN SEATER/4WD / P/W /P/S /A/C GOOD RUNNING QUICK MONEY.................

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_pu7q2kp39efqbuvm73ncg1qsb1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0