ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Sara furniture

 • Ad Number :

  2839

 • Adddress :

  hanwella/artigala

 • Telephone :

  0755690402

 • Price :

  Rs:7600

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0755690402

 • Posted on :

  Friday September 21, 2018

 • Description :

    බේබි කබඩ්, උස 5' 6''  පළල 2' ගැඹුර 1' වසර දෙකක වගකීම සහිතයි. රු.7600/= ක් පමණයි. කැමති වනයකින් ලබා ගත හැකිය.