ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Mitsubishi Pajero 1989

 • Ad Number :

  2642

 • Telephone :

  0778934333

 • Price :

  Rs:36000000

 • District :

  Badulla

 • Map :
 • Phone :

  0778934333

 • Posted on :

  Wednesday July 18, 2018

 • Description :
  New Body permit.Auto 4×4.all 4 suspension.all 4 disc brake.engine body 100%.guranteed.clear documents.superb vehicle.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය