ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Suzuki Alto 2015 Registered Car

 • Ad Number :

  2641

 • Telephone :

  0713494645

 • Price :

  Rs:1780000

 • District :

  Kalutara

 • Map :
 • Phone :

  0713494645

 • Posted on :

  Wednesday July 18, 2018

 • Description :
  AIR CONDITION, POWER STEERING, POWER WINDOW. mileage 28000km. Engine: 800cc.CAI 2015 First Owner AC PS Psh Very good Condition

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය