ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Laptop for Sale at Moratuwa Moratuwa

 • Ad Number :

  2633

 • Adddress :

  Moratuwa, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0768309963, 0772902035

 • Price :

  Rs:30000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0768309963, 0772902035

 • Posted on :

  Wednesday July 18, 2018

 • Description :
  Aspire 5742. Intel Core i5-460M Processor . 15.6 HD LED LCD. 3GB DD3 Memory. 320GB Hard Disk. DVD-ROM. Wifi 802.11b/g/n. 6-cell Li-ion battery. In good condition.