ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj Platina 2015 Registered (Used) Motorcycle

 • Ad Number :

  2628

 • Telephone :

  0770316546

 • Price :

  Rs:130000

 • District :

  Galle

 • Map :
 • Phone :

  0770316546

 • Posted on :

  Saturday July 14, 2018

 • Description :
  යතුරුපැදියේ කිසිදු අඩුපාඩුවක් හෝ සෑදීමට කිසිම දෙයක් නැත හොඳම තත්ත්වයේ පවතී පළමු අයිතිකරුගේ සියළුම ලියකියවිලි සහිතයි . Engine body paint 100%. Tyres new

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය