ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Land For Sale In Waththala

 • Ad Number :

  2627

 • Adddress :

  Wattala

 • Telephone :

  94714886176

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  94714886176

 • Posted on :

  Saturday July 14, 2018

 • Description :
  වත්තල ඇවරියවත්ත පාරේ 800m නුදුරින් පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත මිල සාකච්චා කල හැක Nearest Places - Hunupitiya Station, Hemas Hospital, Arpico Super Centre Perchase - 10 Price - Rs.1,230,000/- per perch