ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Sinhala English Translator

 • Ad Number :

  2621

 • Adddress :

  Colombo

 • Telephone :

  94712276001

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  94712276001

 • Posted on :

  Saturday July 14, 2018

 • Description :
  I am a self employed experienced English teacher and English to Sinhalese and Sinhalese to English translator, with a science and technology back ground. I undertake English to Sinhalese and Sinhalese to English translation jobs at the rate of Rs 4/= per word. Please call Lasantha Gamage. Mama palapurudu pudgalika Ingrisi Guru varayeku ha vidyathmaka ha thakshanika pasubimak athi Ingrisi - Sinhala bhasha parivarthaka warayeku vemi. Mama wachanayakata Rupiyal 4/=ka gasthuvak yatathe bhasha pariwarthana wada karadeemata bharaganimi. Karunakara Lasantha Gamage amathanna.