ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

JBL T450BT Bluetooth / wireless Headset Katugastota

 • Ad Number :

  2617

 • Adddress :

  Katugastota, Kandy, Sri Lanka

 • Telephone :

  0775261799

 • Price :

  Rs:9000

 • District :

  Kandy

 • Map :
 • Phone :

  0775261799

 • Posted on :

  Wednesday July 11, 2018

 • Description :
  JBL T450BT Bluetooth headset for sale.bought from Italy.used only a month.brand new condition with box.