ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

42 INCH LED TV (BRAND NEW) Moratuwa

 • Ad Number :

  2613

 • Adddress :

  Katubedda, Moratuwa, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0717851512

 • Price :

  Rs:55000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0717851512

 • Posted on :

  Wednesday July 11, 2018

 • Description :
  IMPORT FROM CHAINA. HISENSE LED TV BRAND NEW. ORIGINAL. Rs. 55000/= ONLY. 0717851512