ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Hero-Honda HERO HONDA CD 100 DELUXE 2011

 • Ad Number :

  2610

 • Adddress :

  Bandaragama

 • Telephone :

  0778803488

 • Price :

  Rs:70000

 • District :

  Kalutara

 • Map :
 • Phone :

  0778803488

 • Posted on :

  Wednesday July 11, 2018

 • Description :
  Good condition . All documents clear. Mileage (km):13000.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය