ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

ඉඩම සමග නිවස විකිනිමට Kamburupitiya

 • Ad Number :

  2604

 • Adddress :

  Kaburupitiya , Green Park, Kamburupitiya, Matara, Sri Lanka

 • Telephone :

  0770806180

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Mathara

 • Map :
 • Phone :

  0770806180

 • Posted on :

  Wednesday July 11, 2018

 • Description :
  කබුරැපිටිය - අකුරැස්කුස පාර කුඩා නිවසක් සහිත ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිනිමට ඇත. වැඩි විස්තර සදහා 077 08061 80 Ajith Vithanage (අඡිත්)