ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Dog for sale Jerman shepherd Ambalantota

 • Ad Number :

  2599

 • Adddress :

  Ambalantota, Hambantota, Sri Lanka

 • Telephone :

  0715635340

 • Price :

  Rs:18000

 • District :

  Hambantota

 • Map :
 • Phone :

  0715635340

 • Posted on :

  Wednesday July 11, 2018

 • Description :
  Good healthy 01 month and 6 days 04 female and 04 male