ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

car for rent

 • Ad Number :

  2576

 • Adddress :

  Colombo

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Posted on :

  Tuesday June 26, 2018

 • Description :
  Suzuki Alto 800LXI brand new car for rent. CAMXXXX granite color. Central locking. Only for executives in Colombo or Gampaha area. Contact 0713325736.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය