ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Toyota Townace Cr27 වෑන් එක විකිනීමට

 • Ad Number :

  2574

 • Adddress :

  Nuwaraeliya

 • Telephone :

  0776023855

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Nuwaraeliya

 • Map :
 • Phone :

  0776023855

 • Posted on :

  Tuesday June 26, 2018

 • Description :
  ඉතා හොඳ තත්වයේ Toyota Townace Cr27 Lotto GL වෑන් එක විකිනීමට,අලුත්ම ටයර්, ඇලෝයි වීල්, JVC සෙටප් එකක්ද සහිතයි.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය