ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

kandy,manikhinna Menikhinna

 • Ad Number :

  2551

 • Adddress :

  Menikhinna, Kandy, Sri Lanka

 • Telephone :

  0765626632

 • Price :

  Rs:1000000

 • District :

  Kandy

 • Map :
 • Phone :

  0765626632

 • Posted on :

  Sunday June 17, 2018

 • Description :
  sundara parisaraya,siyalu pahasuka sahita