ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

කුලියාපිටියෙන් පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක් Kuliyapitiya

 • Ad Number :

  2542

 • Telephone :

  0769801324

 • Price :

  Rs:1200000

 • District :

  Kurunegala

 • Map :
 • Phone :

  0769801324

 • Posted on :

  Sunday June 17, 2018

 • Description :
  කුලියාපිටියෙන් පදිංචියට සුදුසු පර්චස් 15 ක ඉඩමක් විකිණීමට! - වයඔ විශ්ව විද්යාලයට 1km - කුලියාපිටිය නගරයට 2km - පිරිසිදු ඔප්පු