ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

coconut land for sale

 • Ad Number :

  2538

 • Adddress :

  colombo

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Posted on :

  Thursday June 14, 2018

 • Description :
  Valuable 83 perches coconut land for sale in Yahakatuwa, Minuwangoda. 1 km to Veyangoda main road. 1 perch Rs 600000. For details contact 0770415510.