ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Kubota Kx 21 3q 2015 Registered -Used- Heavy-Duty

 • Ad Number :

  2531

 • Telephone :

  0723268647

 • Price :

  Rs:650000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0723268647

 • Posted on :

  Saturday June 9, 2018

 • Description :
  Kubota kx 21 3q excaveter rubber track long arm shortliver. Quick sale

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_m04g5na69rgbbobvbs01ef5m73, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0