ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Suzuki A-\'star Full Option (1000cc) KM-XXXXBRAND NEW 2011

 • Ad Number :

  2530

 • Telephone :

  0710719189

 • Price :

  Rs:1875000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0710719189

 • Posted on :

  Saturday June 9, 2018

 • Description :
  Ac/ps/pw/remote key/c.lock/alloy wheels /r.camera/dvd/cd player /speed lock/accident free/good condition KOTTAWA.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය