ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Toyota COSTER USED SHCOOL SERVICE 1985 Antique Bus

 • Ad Number :

  2527

 • Adddress :

  Ragama

 • Telephone :

  0726538820

 • Price :

  Rs:390000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0726538820

 • Posted on :

  Saturday June 9, 2018

 • Description :
  අනර්ඝ තත්වය ENGINE ම හොද දාවන ORIGINAL පොත එක්මනින් විකිණීමට

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය