ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj CT 100 2007 Registered (Used) Motorcycle

 • Ad Number :

  2526

 • Adddress :

  Boralesgamuwa

 • Telephone :

  0714303763

 • Price :

  Rs:57000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0714303763

 • Posted on :

  Friday June 8, 2018

 • Description :
  Bajaj CT 100 2007, In good condition, New tyres, Home used.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය