ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj 2 Stork 2003

 • Ad Number :

  2524

 • Adddress :

  Minuwangoda

 • Telephone :

  0774083543

 • Price :

  Rs:205000

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0774083543

 • Posted on :

  Friday June 8, 2018

 • Description :
  Good condition. Good battery . Past owner . Clear document . Pul insurance . Ekmanen vikinee . Mudal hadissiyak . Niwasa pavicciya . Poto WP wala ta maru vie atha.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය