ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

TVS Scooter for sale

 • Ad Number :

  2508

 • Adddress :

  Negambo

 • Telephone :

  0777945603

 • Price :

  Rs:69000

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0777945603

 • Posted on :

  Monday June 4, 2018

 • Description :

  TVS Scooty model, kick / electric start scooter for sale.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය