ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Tyres Used Yokohama for Jeep

 • Ad Number :

  2502

 • Telephone :

  0777040920

 • Price :

  Rs:65000

 • District :

  Ratnapura

 • Map :
 • Phone :

  0777040920

 • Posted on :

  Friday June 1, 2018

 • Description :
  Used 4 Yokohama Tyres For sale.(Size L T 30570R16)

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය