ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Mahindra Maxximo Plus

 • Ad Number :

  2498

 • Telephone :

  0777580174

 • Price :

  Rs:1150000

 • District :

  Kalutara

 • Map :
 • Phone :

  0777580174

 • Posted on :

  Friday June 1, 2018

 • Description :
  හොදම තත්වයේ ඇති වාහනයක් ඇවිත් බලලා ගනන් කතා කරගන්න.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය