ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj RE 4 stroke 2012

 • Ad Number :

  2496

 • Telephone :

  0715134324

 • Price :

  Rs:420000

 • District :

  Ratnapura

 • Map :
 • Phone :

  0715134324

 • Posted on :

  Friday June 1, 2018

 • Description :
  Rata yana Nisa danne call me hadissiyak

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය