ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Mitsubishi delica Po5 head lamp set for Van

 • Ad Number :

  2493

 • Telephone :

  0774919371

 • Price :

  Rs:10500

 • District :

  Kalutara

 • Map :
 • Phone :

  0774919371

 • Posted on :

  Friday June 1, 2018

 • Description :
  Mitsubishi PO5/P25/P15 head lamp set (Japan recondition),scoop light,

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය