ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

14 INCH ALLOY for Van

 • Ad Number :

  2485

 • Telephone :

  0775838172

 • Price :

  Rs:24000

 • District :

  Kandy

 • Map :
 • Phone :

  0775838172

 • Posted on :

  Friday June 1, 2018

 • Description :
  GOOD CONDITION 14 INCH BOKU ALLOY PRICE CAN NEGOTIABLE AFTER INSPECTION CALL

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය