ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Nissan DAA HNT33 X TRAIL 2015

 • Ad Number :

  2479

 • Telephone :

  0770048707

 • Price :

  Rs:7500000

 • District :

 • Map :
 • Phone :

  0770048707

 • Posted on :

  Friday June 1, 2018

 • Description :
  wahane aulak na hodatama thiyenawa. original paint eka. 4 Wheels. new tires. (QUICK SALE), Used

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය