ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Piaggio Ape Three Wheel

 • Ad Number :

  2476

 • Telephone :

  0777952998

 • Price :

  Rs:450000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0777952998

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  Three wheeler is in good condition. New clutch plate and prussure plate. Newly repaired engine

මෝටර් රථ(130)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_qlpb2003cshh0ag9min1lv29i6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0