ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Piaggio Ape Three Wheel

 • Ad Number :

  2476

 • Telephone :

  0777952998

 • Price :

  Rs:450000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0777952998

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  Three wheeler is in good condition. New clutch plate and prussure plate. Newly repaired engine

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය