ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Tata Batta 2014

 • Ad Number :

  2475

 • Telephone :

  0713274954

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0713274954

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  WP PY-XXXX EX2 GEAR5 KM30092 CANOPY REGISTERED NEW CANOPY ORIGINAL TYRE BATTERY(GOOD) (ORIGINAL PEANT) 2019 LICENCE FULL INSURANCE HIGHWAY RANIN GOOD (REGISTER OWNOR) WERY GOOD HOME USE.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය