ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Mahindra Bolero

 • Ad Number :

  2474

 • Telephone :

  0718220631

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Kandy

 • Map :
 • Phone :

  0718220631

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  1st owner . 16km/L. Price negotiable. Fuel Type: Diesel. Engine (cc): 2523. Mileage (km): 70000.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය