ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Mazda (Used) Van

 • Ad Number :

  2473

 • Telephone :

  0713101683

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Mathara

 • Map :
 • Phone :

  0713101683

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  Dual AC. Personal use. Tel 0713101683

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය