ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Cat Fishes for SALE Minuwangoda

 • Ad Number :

  2468

 • Adddress :

  Nilpanagoda, Minuwangoda, Gampaha, Sri Lanka

 • Telephone :

  0771042596

 • Price :

  Rs:950

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0771042596

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  කැට් ෆිෂ් මසුන් 5 දෙනෙකු විකිණීමට ඇත. (කළු-04,,සුදු-01..). අගල් 14 ක් පමණ දිග ඇති රැගෙන යාමට නම් ඒ සදහා අවශ්‍යය බදුන් රැගෙන ආ යුතුය. ටැංකිය ඉඩ පහසුකම් නැති නිසා විකුණමි. එක් අයකු 950/=. 5 cat fishes are SALE...04 Nos Black cat fishes and 01 Nos white cat fish. each Rs.950/=. Please take suitable pots for carry out. Width -14 inches.