ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj RE 2 Stroke 2006 Registered (Used) Three Wheel

 • Ad Number :

  2461

 • Telephone :

  0763398531

 • Price :

  Please contact

 • District :

 • Map :
 • Phone :

  0763398531

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  New paint . New tire. Pioner dvd . Setup. New battery. Full modified. Designed light system. Siyalu de aluthen dama atha. Kireemata kisdu deyk nomatha. Gana sakatcha kala haka.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය