ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Isuzu JOURNEY 2012 Unregistered (Recondition) Bus

 • Ad Number :

  2452

 • Telephone :

  0770623108

 • Price :

  Please contact

 • District :

 • Map :
 • Phone :

  0770623108

 • Posted on :

  Wednesday May 30, 2018

 • Description :
  IZUSU journey . Engine no - JO5D-TC. BACK ENGINE. 23 Seats. Manual . Diesel . TV Reverse camera original . pOwer doors . Led bord original . Valuation 68/= 70/=

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය