ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Honda CBT125 1991 Antique Motorcycle

 • Ad Number :

  2451

 • Telephone :

  0774421856

 • Price :

  Please contact

 • District :

 • Map :
 • Phone :

  0774421856

 • Posted on :

  Tuesday May 29, 2018

 • Description :
  good raning condition . Good body condition . License 2017. 2nd book . Docmant clear.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය