ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Land for sale in Nittambuwa town 95 perches

 • Ad Number :

  2444

 • Adddress :

  Nittambuwa

 • Telephone :

  0777589343

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0777589343

 • Posted on :

  Tuesday May 29, 2018

 • Description :
  Rs. 500,000 Per Perch . Land located close to Negombo South International School and 50m to Nittabuwa Town. • Water and three-phase electricity. • Perfect residential area & Commercial Land • 5 minutes to Nittabuwa town . • Clear deeds. Nittambuwa Land (Nittambuwa Junction 50m in Veyangoda Road). 50m From Colombo - Kandy Road, Close to Sangabodhi College. Price can be negotiating only after Inspection. 50m කොළඹ සිට නුවර පාර, සංගබෝධි විද්යාලයට ආසන්නව . මිල ගණන් සාකච්ඡා කළ හැක්කේ පරීක්ෂණයෙන් පසුව පමණි. Don’t miss this valuable investment opportunity in rapidly developing area in Gampaha District.