ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Mitsubishi CANTER 2001 Registered (Used) Lorry

 • Ad Number :

  2429

 • Telephone :

  0777100205

 • Price :

  Please contact

 • District :

 • Map :
 • Phone :

  0777100205

 • Posted on :

  Monday May 28, 2018

 • Description :
  MITSUBISHI CANTER , PALA MUNA 14.5, 4D33 ENGINE , VERY GOOD CONDITION , CALL ME FOR MORE DETAILS.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය